Les TIC a l'aula

TICS I FORMACIÓ DOCENT


Les TIC són una eina que ens facilita el treball docent, res més que això, una eina. No és el fi, és el mitjà. Un mitjà que la societat actual va incorporant a la seva vida en molts àmbits..., i els nostres "digital learners", així ho viuen, sempre novedos, sempre canviant, sempre en comunicació, sempre en joc...

Ell@s hi juguen, es comuniquen, comparteixen interessos i neguits,...són adolescents... Nosaltres aprofitem l'eina per treballar, per comunicar-nos, per resoldre dubtes, per corregir, per compartir materials i metodologies amb altres profes, per a que les classes siguin més visuals i dinàmiques, amb altres formes d'expressió per a la comunicació i la creativitat... i, sobretot, per facilitar que l'aprenentatge s'adapti a les característiques del nostre alumnat i així poder aprendre, crear, jugar, moure'ns, escoltar... en aquest espai líquid que ens envolta.


El nostre recull d'enllaços al netvibes del CRP del Baix Camp

Revisem avui el document TICS I FORMACIÓ DOCENT, elaborat per la UNESCO el 2004. A partir d'aquest document reflexionarem, si voleu, i afegirem aquí allò que més ens ha cridat l'atenció, finalment en farem un resum o estructura. En qualsevol cas, intentarem com sempre, afegir el nostre pun de vista mirant cap als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

CANVI EN LES CONCEPCIONS ENTORN AL PROCÉS D'APRENENTATGE


Contrastant amb el paradigma tradicional de l'ensenyament aprenentatge, ha sorgit un nou paradigma basat en tres dècades d'investigació, que abarca els següents conceptes sobre l'aprenentatge:

Paradigma tradicional ensenyament-aprenentatge
Nou paradigma de l'aprenentatge
Aprendre és difícil
L'aprenentatge és un procés natural.
" Existen distintos estilos de aprendizaje, distintas percepciones y
personalidades, que deben tomarse en cuenta al momento de diseñar
las experiencias de aprendizaje para los alumnos individuales."
L'aprenentatge és un procès individual, solitari.
L'aprenentatge és un procés social.
"Como advirtió Vygotsky (1978) hace mucho tiempo, los alumnos
aprenden mejor en colaboración con sus pares,
profesores, padres y otros, cuando se encuentran involucrados de
forma activa en tareas significativas e interesantes. "
L'aprenentatge és un procès de transferència i recepció d'informació
L'aprenentatge és un procés actiu, no passiu.
" En la mayorÌa de los campos de actividad humana, los individuos
se enfrentan al desafío de producir conocimiento y no simplemente
reproducir conocimiento."
L'aprenentatge és un procès linial
L'aprenentatge pot ser tant linial com no linial.
" La teoría e investigación cognitiva ve el aprendizaje como una
reorganización de las estructuras de conocimiento."
L'aprenentatge és més fàcil quan el contingut educatiu és fraccionat en petites unitats
L'aprenentatge és integrat i contextualitzat.
"La teorÌa holográfica del cerebro de Pribram ha demostrado que la
información que se presenta de un modo global es más fácil de asimilarse
que la que se presenta como una secuencia de unidades de información
(Pribram,1991)... En Ciencia y valores humanos, Jacob Bronowski (1990)
demostró que descubrir la conexión entre lo que previamente parecían ser
dos hechos aislados es, en sí mismo, un acto creativo, ya sea en el campo
de la ciencia como del arte."
L'aprenentatge es basa en un model centrat en el dèficit
L'aprenentatge està basat en un model que s'enforteig en contacte
amb les habilitats, interessos i cultura del estudiant.
" Howard Gardner y otros autores, las escuelas están comenzando a tomar
en cuenta las habilidades y los intereses específicos que los alumnos traen
al entorno educativo, y están diseñando actividades que construyen a partir
de esas habilidades, en lugar de concentrarse únicamente en corregir sus
debilidades. Además, las escuelas tienden cada vez más a concebir la
diversidad en los salones de clase como un recurso y no como un problema."

L'aprenentatge s'avalua segons els productes del procés, la manera en que es completen les tasques i la resolució de problemes
reals, tant per part de cada estudiant com per part del grup.
" En lugar de evaluar al alumno únicamente por medio de pruebas escritas,
la evaluación se realiza basándose en carpetas de trabajo (portfolios) donde
el alumno muestra su desempeño en los trabajos realizados en equipo o de forma individual.

" Como expresó Driscoll (1994), ya no podemos concebir a los alumnos como "recipientes vacíos esperando para ser llenados, sino como organismos activos en la búsqueda de significados"."

" En su libro Creciendo digitalmente: El entorno de la generación internet (1998), Don Tapscott señala que estamos ingresando...
a un aprendizaje "interactivo".


Figura 1.2 Entorn d'aprenentatge centrat en l'alumne/a (pàg. 27)
TEORIES QUE FAN COSTAT A LA NOVA CONCEPCIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE

Aquest nou entorn d'aprenentatge es pot crear sense les TIC, però és clar que aquestes constituteixem una eina decisiva per a que l'alumnat pugui accedir a bastament de recursos de coneixement, a col·laborar amb els companys, consultar experts, compartir coneixement i resoldre problemes complexos fent ús d'eines cognitves. Les TIC també ofereixen novedoses eines per a poder representar el seu coneixment mitjançant text, imatges, gràfics i video.
LA TEORIA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY
Descriu l'aprenentatge com un procés social que es desenvolupa a dos nivells, primer mitjançant la interacció amb els altres (interpsicològic) i després en la integració d'aquest coneixement a l'estructura mental de l'individu (intrapsicològic).

JEAN PIAGET
Considerat el fundador de la teoria constructivista. Piaget va observar que a mesura que els infants assimilaven nova informació a les estructures mentals existents, les seves idees augmentaven en complexitat i solidesa, i la seva comprensió del món es tornava més rica i profunda.

JEROME BRUNER
Bruner va identificar 3 principis que servien de guia per aconseguir aquest aprenentatge actiu: la instrucció ha d'estar relacionada amb les experiències, ha de estar estructurada (organització espiral) i ha de ser dissenyada per facilitar l'extrapolació.

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP)
Els objectius es centren en desenvolupar habilitats de pensament d'ordre superior, presentant a l'alumnat problemes i casos autèntics i complexes.

LA INSTRUCCIÓ ANCLADA
Es tracta d'un enfocament utilitzat per al disseny de la instrucció, que s'organitza al voltant d'un context, problema o situació de la vida real.

COGNICIÓ DISTRIBUÏDA
Destaca que el creixement cognitiu es estimulat mitjançant la interacció amb els altres, i que requereix del diàleg i el discurs, convertint el coneixement privat en quelcom públic i desenvolupant una comprensió compartida.
TEORIA DE LA FLEXIBILITAT COGNITIVA
Serveix per entendre com es transfereix el coneixement en dominis mal estructurats.

L'APRENENTATGE COGNITIU
Procés cognitiu on el docent proveeix d'un sistema d'andamiatge a l'alumnat per tal de poder recolzar el seu desenvolupament i creixement cognitiu.

APRENENTATGE SITUAT
Considera fonamental proporcionar l'alumnat d'un context real i fomentar la interacció social i la col·laboració en l'entorn d'aprenentatge.

APRENENTATGE AUTO-REGULAT
L'alumnat capaç d'autoregular-se és aquell conscient del seu propi coneixement i comprensió, és a dir, que és capaç d'establir què sap i què no sap i ha de comprendre.

Així, el poder de les TIC vindrà determinat per l'habilitat dels docents en l'ús de les noves eines per a crear àmbits d'aprenentatge rics, nous i més atractius per a l'alumnat.Figura 2.1 Marc conceptual per a l'aplicació de les TIC a la capacitació docent (pag. 46)
La Figura 2.1 muestra el marco genÈrico en el que las TICs se insertan en los planes de estudios de capacitaciÛn docente. El Ûvalo implica que este marco conceptual debe interpretarse como una totalidad. SerÌa un error seleccionar partes aisladas o simplemente copiar este marco sin haber comprendido la sinergia de las partes como un todo. Como implica el tÈrmino ìsinergiaî, la totalidad es m·s que la suma de las partes.

Les quatre competències o habilitats que hauria de tenir un docent.

Pedagogia:

A mesura que els educadors continuen desenvolupant l'ús pedagògic de les TIC, aquests podran:
 • demostrar una major comprensió de les oportunitats e implicacions de l'ús de les TIC en l'ensenyament i l'aprenentatge dins del context dels plans d'estudis,
 • planificar, implementar i dirigir l'aprenentatge i l'ensenyament dins d'un entorn d'aprenentatge més flexible i obert,
 • avaluar l'aprenentatge i l'ensenyament dins d'un entorn d'aprenentatge més flexible i obert.

Col·laboració i treball en xarxa:

Les TIC ofereixen poderoses eines per enfortir la comunicació tant dins dels grups d'aprenentatge com fora de l'aula. El rol del docent s'exten al de facilitador de la col·laboració i el treball en xarxa entre comunitats locals i mundials. Aquesta expansió més enllà de l'aula requereix que es respecti la diversitat, incloent-hi l'educació intercultural i l'accés igualitari als recursos electrònics d'aprenentatge, ... aconseguint entorns més cooperatius i.... espais més democràtics.

Durant aquest procès, els docents:
 • demostraran una capacitat de comprensió crítica dels beneficis de l'aprenentatge en xarxa i en col·laboració dins i entre comunitats i països,
 • participaran de forma efectiva en entorns d'aprenentatge flexibles i oberts tant en el rol de docents com d'alumnes,
 • creen o desenvolupen xarxes d'aprenentatge que porten beneficis tant a la profesió docent com a la societat (en l'àmbit local i mundial), i
 • amplien l'accés a l'educació i ofereixen oportunitat d'aprenentatge a TOTS els membres de la comunitat.Aspectes socials i sanitaris

Poder accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació implica un increment de les responsabilitats de tots els membres de la societat. Els còdis legals i morals han de fer-se extensius per a que es respecti la propietat intel·lectual en la informació de lliure accés.
També han d'abordar-se els aspectes que poden comprometre la salut a causa de l'ús de les noves tecnologies (mans i espatlla especialment).

En resum, els docents han de coneixer els aspectes socials i sanitaris relacionats amb les TIC i aplicar aquest coneixement a la pràctica docent. Particularment, els docents han de:
 • comprendre i aplicar els còdis de pràctica legal i moral, entre ells, el respecte als drets d'autor i la propietat intel·lectual,
 • reflexionar i discutir al voltant de l'impacte de la nova tecnolotia en la societat actual tant en l'àmbit local com mundial,
 • planificar i promoure un ús adequat i segur de les TIC, incloent-hi el seient, la llum, el so i d'algres fons d'energia relacionades (senyals de radio i electricitat).


Aspectes tècnics

Els aspectes tècnics relacionats inclouen la competència tècnica i la disponibilitat tant de la infraestructura com del recolzament tècnic necessaris per a l'ús de la tecnologia en l'àmbit acadèmic.
Quan la tecnologia és adequada i s'utilitza de manera competent, deixa de ser el centre d'atenció per tornar-se simplement en una eina , encara que continua èssent essencial.

En particular, estan capacitats per a:
 • fer ús i seleccionar entre una varietat de recursos tecnològics, els més adequats per a millorar la seva efectivitat personal i professional,
 • actualitzar voluntàriament les seves habilitats i coneixements per poder acompassar els nous desenvolupaments.


Benvingudes seran les vostres aportacions.